Impressum

IMPRESSZUM

1. A JobConcept Kft. weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok tartalma folyamatos frissítésre kerül. A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A felelősség kizárása

A JobConcept Kft. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, az információ esetleges hiányosságából, pontatlanságából, illetéktelen hozzáférésekből, a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak, a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ-továbbítási késedelemből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából,  keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A JobConcept Kft-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a JobConcept Kft. weboldalakhoz kapcsolódnak.

 

2. A cég weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, azok elrendezése és az egyes adatbázisok szerzői jogi védelem alatt állnak. A JobConcept Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, avagy azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben, a JobConcept Kft. erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges, amelynek weboldalán az érintett tartalom megtalálható.

Adatvédelmi nyilatkozat

A JobConcept Kft. honlapját külső cégszolgáltató tervezte, és üzemelteti.  A programozási, valamint a portál szerkezetét, arculatát, valamint a karbantartási tevékenységet is külső szolgáltató végzi.

Tisztelt Látogató!

Amikor Ön az JobConcept Kft. honlapjával ismerkedik, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan megjelennek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályok tartalmi és formai követelményeinek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A cég által üzemeltetett honlapról szolgáltatást vehet igénybe.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője az JobConcept Kft. Ön a honlap látogatásával, azaz a honlapra történő belépéssel egyidejűleg felhatalmazást ad a JobConcept Kft.-nek, hogy személyes adatait kezelje, illetve az alábbiakban meghatározottak szerint továbbítsa.
A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz elsősorban saját munkatársaink feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
A honlap látogatásával egyidejűleg Ön felhatalmazást ad a JobConcept Kft. részére, hogy a JobConcept Kft. harmadik fél számára a szükséges óvintézkedések, és ide vonatkozó törvények betartása mellett az Ön adatait (vagy egy részüket) az Ön részére ajánlott álláslehetőségekkel kapcsolatosan továbbítsa, átadja.  Abban az esetben, ha Ön nem járul hozzá adatainak harmadik személy részére történő továbbításához, akkor kérjük ezt írásban, postai úton jelezze a JobConcept Kft.(1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/B) felé.
Azzal továbbá, hogy Ön a JobConcept Kft. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a JobConcept Kft. legfeljebb az adatrögzítéstől számított 3 évig a következők szerint kezelje.
Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy email címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a JobConcept Kft. az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, állásközvetítési, kimutatási, prezentációs, értékesítési, munkaerő kölcsönzési, munkaerő közvetítési, toborzási célokra is felhasználhatja.

Ha Ön különleges adatot küld a részünkre, azt a JobConcept Kft. a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, akkor meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (email), valamint kérdését vagy véleményét. Ezeket az adatait eljuttatjuk a cég illetékeseihez; válaszukról tájékoztatjuk Önt.
Ez a bevezető tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

Az adatkezelési folyamatokat a személyes adatok védelméről szóló, 1992. évi LXIII. Törvény, illetve a cégre vonatkozó speciális jogszabályok által biztosított jogi szabályozás keretei között végezzük.

Honlapunk azon oldalai, amelyeken ügyfeleinktől bizalmas információkat kérünk be, biztonságos oldalak. Az ilyen oldalakon a böngésző program alsó sorában megjelenő kis lakat jelzi, hogy a megadott adatokat illetéktelenek nem láthatják.

Érdemes tudni!

Az e-mailben és nem a kódolt csatornákon érkező üzenetekhez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet.

Tartózkodunk minden olyan technikai, technológiai megoldástól, amely a látogatót megtévesztheti vagy megzavarhatja.

Vállaljuk, hogy kerüljük azokat a technológiai megoldásokat, amelyek kéretlen tartalmakat juttatnak el látogatóinkhoz, ha ahhoz nem járultak hozzá, így például - de nem kizárólag - automatikusan megnyíló böngészőablakok alkalmazásával.

Kizárólag a látogató egyértelmű, előzetes hozzájárulásával történhet reklámozás elektronikus levél útján.

Tájékoztatjuk, hogy Ön önéletrajza elküldésével egyidejűleg hozzájárul az abban szereplő elemek, adatok, információk kezeléséhez, felhatalmazza továbbá a JobConcept Kft-t az adatok, információk tárolására. Egyben hozzájárul, hogy a JobConcept Kft. ezen adatok alapján álláslehetőséget ajánljon az Ön számára, illetve, hogy a JobConcept Kft. harmadik fél számára a szükséges óvintézkedések, és ide vonatkozó törvények betartása mellett az adatokat (vagy egy részüket) továbbítsa, átadhassa. Cégünk nyilvántartási száma: 64590-1/2007-5100-474

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-50968/2012

 

Adatkezelési tájékoztató

Jobconcept Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A Jobconcept Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/B., adószám: 14042702-2-42, kapcsolat: jcgdpr@jobconcept.hu, telefon: +36 1 788 5257), mint Adatkezelő, az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Jobconcept Kft.által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 A Jobconcept Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

 A Jobconcept Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Fogalmak

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

2. Az adatkezelés elvei

A Jobconcept Kft. az adatkezelés alább ismertetett elveit magára nézve kötelezőnek tartja és gondoskodik azok betartásáról:

 • ·      Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 • Célhoz kötöttség

Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, tilos a célokkal össze nem egyeztethető módon történő adatkezelés.

 • Adattakarékosság
  A kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • Pontosság
  A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 
 • Korlátozott tárolhatóság

Az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 • Integritás és bizalmas jelleg

Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 • Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

3. Adatkezelő

Jobconcept Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Telephely: 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/B. 

Cégjegyzékszám: 01-09-886205

Adószám: 14042702-2-42

Képviselő: Kovács Krisztián ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő

Levelezési cím: 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/B.

Telefon: +36 1 788 5257

Email: jcgdpr@jobconcept.hu

Nyilvántartási szám: 64590-1/2007-5100-474

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-50968/2012

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg az 5. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben. 

4. Adatfeldolgozó

DiNG.hu Információtechnológiai Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. 

Cégjegyzékszám: 01-09-942224

Adószám: 22757865-2-41

Képviselő: Somogyi Róbert ügyvezető

Levelezési cím: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 14/B.

Email: dinggdpr@ding.hu

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az Adatfeldolgozó munkavállalói ismerhetik meg. 

5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Jobconcept Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak. 

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, a Jobconcept Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a)    az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)   a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c)    ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;

d)   adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen. 

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk: 

a)     a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)    az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c)     az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e)    arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

 

Adatkezelés fajtája

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Online kapcsolatfelvétel 

Az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

E-mail cím

Név

Az érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által

A honlap megtekintésétől számított 1 év, illetve az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig 

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Jobconcept Kft. részére elektronikus levél, információ küldés lehetőségének biztosítása, a technikai feltételek fenntartása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.

Az érintett a honlap használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az érintett tartozik felelősséggel.

6. Adattovábbítás

A Jobconcept Kft. az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, reklám, vagy egyéb célra nem használja fel.

7. Az érintett jogai

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)     az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Jobconcept Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

8. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Jobconcept Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint az Adatfeldolgozó vonatkozó szerverein találhatók meg.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Jobconcept Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt 

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Jobconcept Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. 

A Jobconcept Kft. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből, jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez az érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta. 

9. Sütik (cookie-k)

A jobconcept.hu honoldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Jobconcept Kft. webhelyén. 

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

10. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

 • Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan adatkezelési vagy adatfeldolgozási művelet, amely jogellenes, függetlenül attól, hogy a jogellenesség szándékosság, gondatlan magatartás vagy technikai hiba, esetlegesen külső behatás következménye-e.
 • A Jobconcept Kft. az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, mely nem tartalmazza az incidenssel érintett természetes személyek személyes adatait, csupán az adatfajtákra, az incidenssel érintett személyek körére, számára vonatkozó információt, valamint az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására tett intézkedéseket.
 • A Jobconcept Kft. által vezetett nyilvántartás az általa igénybevett Adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenysége során bekövetkezett adatvédelmi incidenseket is tartalmazza. Ennek biztosítása érdekében az Adatfeldolgozó részéről szükséges információátadást a Jobconcept Kft. és az Adatfeldolgozó közötti adatfeldolgozási szerződés rögzíti.
 • Az érintett kérelmére a Jobconcept Kft. tájékoztatást ad az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
 • A Jobconcept Kft. legkésőbb 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak bejelenti az adatvédelmi incidenst, ha az az érintettek jogaira nézve kockázatot jelent. 

 

11. Ügyfélkapcsolat

 

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. 

12. Egyéb

 

Az ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Jobconcept Kft-t.

 

13. Eljárási szabályok

 

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

14. Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu