Adatkezelési Tájékoztató

A JOBCONCEPT Kft.

Adatkezelési Tájékoztatója

Kérjük, hogy adatai megadása előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a “GDPR“) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (az”Infotv.“). Jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR fogalommeghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni. 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy teljes körűen szabályozza, a JOBCONCEPT Kft.(levelezési cím (adatkezelés helye): 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/b., nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-09-886205 alatt, adószám: 14042702-2-42, továbbiakban: a “Adatkezelő“) által a www.jobconcept.huhonlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel, munkaerő kiválasztás során a jelöltekkel folytatott egyes telefonhívások hangfelvételeinek rögzítése, munkaerő-kiválasztás, munkaerő-közvetítés, adatbázisba történő jelentkezés, munkavállaló beléptetés, munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelés, munkaerő-kölcsönzés során az Ön személyes adatai kezelésére és a fentiekkel összefüggésben, valamint bér bérszámfejtés során az Ön személyes adatai feldolgozására, valamint az Adatkezelő telephelyén, a 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/b. alatt végzett kamerás megfigyelésre vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.jobconcept.huwebcímen érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására. 

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amely tekintetében a GDPR által megengedett jogalap fennáll. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön tájékoztatásának minősül. Amennyiben Ön személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal Ön elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót és – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – hozzájárul az abban foglaltak-szerinti adatkezeléshez és adattovábbításhoz.

  1. 1.             Adatkezelő személye és elérhetőségei

JOBCONCEPT Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-886205 a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve

Adószám: 14042702-2-42

Levelezési cím (adatkezelés helye): 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/b.

Telefonszám: +36 1 787 8542

E-mail cím: [email protected]

Honlap: www.jobconcept.hu

Az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai, illetve ügyvezetője és tulajdonosa, valamint a jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt személyek ismerhetik meg és kezelhetik. 

  1. 2.             Adatkezelés alapelvei és jogalapjai

2.1          Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket veszi figyelembe és tartja be, azaz a

a)    jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

b)    célhoz kötöttség;

c)    adattakarékosság;

d)    pontosság;

e)    korlátozott tárolhatóság;

f)     integritás és bizalmas jelleg; valamint az

g)    elszámoltathatóság

mentén jár el.

2.2          Adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését úgy végzi, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

a)    az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (“hozzájárulás”);

b)    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Ön) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (Ön) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (“szerződés teljesítése”);

c)    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (“jogszabályon alapuló adatkezelés”);

d)    az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (“létfontosságú érdek”);

e)    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (“közhatalmi jogosítvány gyakorlása”); illetve

f)     az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (“jogos érdek”).

  1. 3.             Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések jogalapja, célja, személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

3.1          Kapcsolatfelvétel a www.jobconcept.huhonlapon keresztül

Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (“hozzájárulás”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): kapcsolatfelvétel a www.jobconcept.huhonlaponkeresztül

Adatkezelés célja:

www.jobconcept.huhonlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek azonosítása

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

–         név;

–         e-mail cím;

–         üzenet szövege

Az adatok szolgáltatása nem alapul semmilyen jogszabályi, vagy szerződéses kötelezettségen és nem is előfeltétele szerződés megkötésének. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. 

Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat azok felvételétől számított 1 évig, vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti.

3.2          Munkaerő kiválasztás során a jelöltekkel folytatott egyes telefonhívások hangfelvételeinek rögzítése

Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (“hozzájárulás”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): Munkaerő kiválasztás során a jelöltekkel folytatott egyes telefonhívások hangfelvételeinek rögzítése

Adatkezelés célja:

munkaerő-kiválasztás, jelöltekkel való kapcsolattartás, az Adatkezelő jogainak érvényesítése, valamint az utólagos bizonyíthatóság.

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

–         hívás dátuma, időpontja;

–         hívó és hívott személy neve;

–         telefonszám;

–         hívás hangfelvétele;

–         a hívás során megadott további személyes adatok

Az adatok szolgáltatása nem alapul semmilyen jogszabályi, vagy szerződéses kötelezettségen és nem is előfeltétele szerződés megkötésének. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. 

Az Adatkezelő kizárólag az általa munkaerő-kiválasztás érdekében használt telefonszámok használata során alkalmazhat hangrögzítést. Amennyiben az rögzítésre kerül (függetlenül attól, hogy az bejövő, vagy kimenő hívás), úgy az adott telefonhívás kezdetén az Adatkezelő munkatársa minden esetben jelzi, hogy a telefonhívás rögzítésre kerül és csak akkor kerül folytatásra a telefonhívás, amennyiben az érintett (Ön) annak rögzítéséhez hozzájárul.

Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat azok felvételétől számított 1 évig, vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti.

3.3          Munkaerő-kiválasztás, munkaerő-közvetítés és kapcsolódó tevékenységek

Annak a jogalapnak az alapján, hogy az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (“hozzájárulás”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): munkaerő-kiválasztás, munkaerő-közvetítés, személyes tanácsadás, valamint adatbázisba történő jelentkezés álláskeresés elősegítése céljából, ideértve a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is

Adatkezelés célja:

munkaerő-kiválasztás, munkaerő-közvetítés, személyes tanácsadás, valamint adatbázisba történő jelentkezés álláskeresés elősegítése céljából, ideértve a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az Adatkezelő az Ön által megadott; Ön által nyilvánosságra hozott (pl. LinkedIn, Facebook); valamint amennyiben a vonatkozó adatok átadásához Ön hozzájárult, az Ön által harmadik személynek megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

–         Az Ön természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, nem); Az Ön személyazonosító kódjai, számai (TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám);

–         Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);

–         Az Ön iskolai végzettségére, egyéb képesítéseire, nyelvtudására, érdeklődési körére vonatkozó adatok;

–         Az Ön korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályájára vonatkozó adatok;

–         Az Ön felkészültségére, alkalmasságára vonatkozó adatok, beleértve az elvégzett tesztek eredményét is;

–         Munkavégzéssel kapcsolatos adatok;

–         Ön által bemutatott hivatalos dokumentumokban (pl. bizonyítványok, oklevelek) szereplő adatok;

–         Az adatbázisba történő jelentkezés során megadott egyéb személyes adatok;

–         Az Ön önéletrajzában, motivációs levelében vagy más módon megadott egyéb adatok.

Az adatok szolgáltatása munkaerő-közvetítés esetén a szerződés megkötésének nem előfeltétele, azonban munkaerő-kiválasztás esetén igen, mivel utóbbi esetben munkaszerződés jöhet létre a felek között. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni és munkaerő-közvetítést végezni.

A jelentkezők a jelentkezési lap önkéntes kitöltésével és aláírásával hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához. A jelentkezők elektronikus úton, telefonon (amely esetben az adatok felvétele előtt mindig hivatkozunk a jelen tájékoztatóra és az abban foglaltakra), vagy levélben történő jelentkezése esetén az adatkezeléshez való hozzájárulást feltételezzük, hiszen a jelentkező/leendő munkavállaló a személyes adatait önkéntesen továbbította számunkra.

Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat azok felvételétől, illetve Ön általi aktualizálásától számított 1 évig, vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti.

Ezen időtartamot az indokolja, hogy 1 éven belül reális esélye van az Ön számára megfelelő munkakör felkutatására és ajánlására. Amennyiben az Adatkezelő megítélése szerint ezen 1 éves időtartamon túl reális esélye van az Önt érintő munkaerő-kiválasztásnak, munkaerő-közvetítésnek, illetve személyes tanácsadásnak, akkor a törlést megelőzően megkeresi Önt és amennyiben Ön hozzájárulását adja a további adatkezeléshez, azt a hozzájárulásának megfelelően teszi meg az Adatkezelő.

3.4          Munkavállalókkal (beleértve a más munkáltatók részére kölcsönzött munkavállalókat is) kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogalapja és célja:

(i)             az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges(“szerződés teljesítése”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): munkavállalókkal (beleértve a más munkáltatók részére kölcsönzött munkavállalókat is) kapcsolatos adatkezelés, ideértve különösen a munkaviszony létesítése (beleértve a beléptetést is), fenntartása (munkavállalókkal kapcsolatos adminisztráció – ideértve különösen a bérszámfejtést, bérgazdálkodást, cafeteria nyilvántartást -, szabadságok és távollétek kezelése, nyilvántartások vezetése, IT eszközök biztosítása, képzés egyéb releváns kötelezettségek teljesítése), munkaszerződés teljesítése és megszün(tet)ése; 

(ii)           az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (“jogszabályon alapuló adatkezelés”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont): munkavállalókkal (beleértve a más munkáltatók részére kölcsönzött munkavállalókat is) kapcsolatos adatkezelés Munkajog, társadalombiztosítási jog, adójog (különösen munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) bek. és 214. § (1) bek., 217. § (1) bek., 217. § (4) bek. a) pont és (5) bek., továbbá adó- és társadalombiztosítási jogszabályok) alapján szükséges kötelezettségek teljesítése cáljából ideértve különösen a bérszámfejtést, foglalkozás-egészségügyi kötelezettségeket, adó-megállapítási kötelezettségeket, más munkáltatók részére kölcsönzött munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségeket, visszaélés-jelentési kötelezettségeket;

(iii)          az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (“jogos érdek”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont): munkavállalókkal (beleértve a más munkáltatók részére kölcsönzött munkavállalókat is) kapcsolatos adatkezelés, HR célok megvalósítása érdekében különösen kapcsolattartási adatok, munkaidő-nyilvántartási rendszer kezelése, értékelések, belső ellenőrzések;

(iv)          az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (“hozzájárulás”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont):más munkáltatók részére kölcsönzött munkavállalók esetében az Mt. 219. §-ában foglalt célból;

(v)           az érintett (Ön) kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (“hozzájárulás”) (GDPR 9. cikk (1) bekezdés a) pont)egészségügyi adatok (orvosi igazolás, terhesség, vagy fogyatékosság ténye, allergia, gyermek betegsége, orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye) és bűnügyi nyilvántartási adatok munkaviszonnyal kapcsolatos kezelése céljából; és

(vi)          az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges (GDPR 9. cikk (1) bekezdés b) pont, munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. §, 44/A. § (6) bek. és egyéb kapcsolódó rendelkezések), illetve az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges (GDPR 9. cikk (1) bekezdés h) pont):egészségügyi adatok (orvosi igazolás, terhesség, vagy fogyatékosság ténye, allergia, gyermek betegsége orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye) és bűnügyi nyilvántartási adatok munkaviszonnyal kapcsolatos kezelése céljából

Személyes adatok köre, adatok szolgáltatásának alapja, adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körébe tartozik minden olyan személyes adat, amely a fent felsorolt célokból szükséges, különösen ideértve:

–         név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely címe – amennyiben eltér a lakcímtől – , személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám, TAJ szám, adóazonosító jel, útlevél szám – amennyiben alkalmazandó -, nyugdíjas törzsszám – amennyiben alkalmazandó -, folyószámla szám és számlavezető bank neve, Ön által bemutatott végzettséget igazoló okmányokban és azonosító okmányokban lévő, munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése), illetve Mt-ből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges adatok; munkakör, munkaidő, munkarend, munkabér és béren kívüli juttatások, szakképzettségre és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, betegállományra, szabadságra vonatkozó adatok, munkaruházat biztosításához szükséges adatok (cipőméret, ruhaméret) – amennyiben alkalmazandó -, házastársra vonatkozó adatok, 16 év alatti gyermekek neve, születési helye és ideje, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok, munkavállalási engedély, tartózkodási engedély és bevándorlási és tartózkodási állapot – amennyiben alkalmazandó;

–         megfelelő jogcím és cél esetén: egészségügyi adatok (orvosi igazolás, terhesség, vagy fogyatékosság ténye, allergia, gyermek betegsége, orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye) és amennyiben a munkaviszony létesítéséhez, illetve az adott munkakörhöz szükséges: bűnügyi nyilvántartási adatok.

Az adatkezelő bűnügyi nyilvántartási adatot (bűnügyi személyes adatot) kizárólag annak vizsgálata céljából kérhet az érintettől (Öntől), hogy törvény, vagy az Adatkezelő, mint munkáltató a betölteni kívánt vagy a betöltött munkakörben nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást. Korlátozó vagy kizáró feltételt az Adatkezelő, mint munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. §-ában felsorolt esetekben határozhat meg és a bűnügyi személyes adat kezelését megalapozó korlátozó vagy kizáró feltételt, és a bűnügyi személyes adat kezeléséneknek feltételeit minden esetben előzetesen írásban meghatározza. A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a bűnügyi személyes adat kezeléséneknek feltételeit, míg a bűnügyi személyes adat kezelését megalapozó korlátozó vagy kizáró feltételt minden esetben az adott munkakör függvényében határozza meg előzetesen írásban az Adatkezelő.

Az adatkezelő csak olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmaz, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály (pl. Mt. 51. § (4) bek.) ír elő, vagy amennyiben az munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Az Adatkezelő a fent leírtak kivételével nem kezeli munkavállalóinak a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatait, különösen nem a faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, szexuális életre, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatait.

Az adatok szolgáltatása a munkaszerződés megkötésének előfeltétele, valamint számos személyes adat tekintetében az Adatkezelő, mint munkáltató szerződéses és jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor azok hiányában az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni, illetve szerződéses és jogszabályi kötelezettségeinek eleget tenni.

Amennyiben a személyes adatokat nem Öntől szerezték meg, akkor az Adatkezelő köteles a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e is megjelölni.

Adatkezelés időtartama:

A munkavállalók személyes adatainak kezelése a munkaviszony megszűnésének évét követő hatodik naptári év utolsó napjáig történik az alábbi esetekben:

–         az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,

–         a társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,

–         a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott személyes adatok.

Azon maradandó értékű okiratokat és az azokban lévő személyes adatokat, amelyek állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek (pl. nyugellátáshoz való joghoz szükséges szolgálati időhöz a munkaszerződés), azokat az Adatkezelő, mint munkáltató határidő nélkül megőrzi, azzal, hogy a megőrzés szükségességét az adott munkavállaló munkaviszonya megszűnését követő 75 év elteltével felülvizsgálja.

Egyéb esetekben Adatkezelő a személyes adatokat azok felvételétől, illetve amennyiben szerződéskötésre kerül sor, úgy a vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig (azaz az elévülési idő végéig figyelemmel arra, hogy bár a munkajogi elévülési idő főszabály szerint 3 év, de bűncselekménnyel okozott kár megtérítéséra, illetve sérelemdíj megfizetésére irányuló igény 5 év alatt évül el), vagy jogvita esetén annak lezárásáig kezelheti azzal, hogy jogszabályban meghatározott esetekben az adatkezelés időtartama ettől eltérhet.

3.5          Kamerás megfigyelés

A kamerás megfigyelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatkezelés további jogalapja az Mt. 9. § (2) bekezdése, mely szerint a munkavállaló személyes joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. Az Mt. 11. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével.

A kamerás megfigyelés célja

Az Adatkezelő telephelyén, a 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/b. alatt található vagyontárgyak védelme, a lopások, egyéb bűncselekmények megakadályozása és megelőzése, a jogsértések észlelése, az esetleges bűncselekményt elkövetők tettenérése.

A kamerák elhelyezése

A kamerák az Adatkezelő telephelyén, a 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/b. alatti ingatlan területén kerültek elhelyezésre, a kockázatosabbnak ítélt helyeken a belépő személyekre és a fontosabb értéktárgyakra irányítva. A kamerás megfigyelésre a bejáratnál piktogram is figyelmeztet. Minden egyes kamera felszerelésénél, a kamerák által megfigyelt terület kiválasztásánál az volt a cél, hogy azon területek kerüljenek megfigyelésre és olyan kamerai látószögben, ahol a vagyonvédelem a leginkább indokolt. Ugyanakkor minden egyes kamera csupán élőképet vesz. A kamerák pontos helyét és az általuk megfigyelt tárgyakat a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

Az adatkezelés módja

A kamerák élőképét az Adatkezelő készíti, azonban mivel azok nem rögzítenek felvételt, így felvételt nem tárol az Adatkezelő.

A kamerák élőképét kizárólag az Adatkezelő által erre megbízott személyek nézhetik, azokról másolatot, vagy felvételt nem készíthetnek és harmadik személy számára nem továbbíthatják. 

Mivel nem készülnek felvételek, azokat harmadik személyeknek és nyomozó vagy egyéb hatóságnak sem lehet átadni.

Tájékoztatás a kamerás megfigyelésről

A kamerás megfigyelésről az Adatkezelő ún. belső állományához tartozó (nem munkaerő-kölcsönzés céljából felvett) minden munkavállalója a kamerás megfigyelés bevezetése előtt tájékoztatást kapott.

A kamerás megfigyelés bevezetését követően munkába álló munkavállalók közül az Adatkezelő ún. belső állományához tartozók (nem munkaerő-kölcsönzés céljából felvett) a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg átadott jelen tájékoztatóval kerülnek tájékoztatásra a kamerás megfigyelésről, minden egyéb munkaerő-kölcsönzés céljából felvett munkavállaló a https://www.berkarton.hu/-nmegküldött jelen tájékoztatóval kerülnek tájékoztatásra a kamerás megfigyelésről.  

Harmadik személyek a bejáratnál elhelyezett piktogram, valamint az Adatkezelő telephelyén, a 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/b. alatti ingatlan területén elhelyezett jelen tájékoztató formájában kerülnek tájékoztatásra.

  1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, közös adatkezelés, címzettek

Adatkezelő a 3. fejezetben foglalt célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat és közös adatkezelőket, mint címzetteket vesz igénybe. Ilyen adatfeldolgozó az Adatkezelő részére könyvelést végző személyek; Adatkezelő számítógépes rendszereinek és az általa használt programoknak a fejlesztői és üzembentartói, üzemorvos, Adatkezelő ügyvédei. Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések révén biztosítja Adatkezelő, hogy az adatfeldolgozók a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak – különös tekintettel a GDPR-ra – megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, mindig a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet biztosítsák. Közös adatkezelő az adott pozíciót meghirdető potenciális munkáltató, valamint munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönvevő. Az adatfeldolgozókon és közös adatkezelőkön felül más személynek nem történik adattovábbítás, kivéve ha azt jogszabály, vagy jelen tájékoztató írja elő. Amennyiben a pályázata az Adatkezelő megítélése szerint megfelel az adott pozíciót meghirdető potenciális munkáltató, illetve munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönvevő által támasztott kritériumoknak, akkor munkatársunk megkeresi Önt és a potenciális munkáltató, ideértve munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönvevő személyéről és az adattovábbításról előzetes tájékoztatást ad önnek az adattovábbítást megelőzően és amennyiben Ön ezt követően nem kéri a személyes adatai továbbítását, úgy azt nem teszi meg az Adatkezelő azzal, hogy amennyiben nem él ezen lehetőségével, illetve van más jogalapja az adattovábbításnak úgy megteszi az adattovábbítást az Adatkezelő.

Az Adatkezelő üzleti döntése következtében az adatfeldolgozók, illetve közös adatkezelők személye változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói és közös adatkezelői lista tartalmáról az Ön kérésére az Adatkezelő közvetlenül tájékoztatja Önt. Kérjük, hogy ezen jogával az információs önrendelkezési és személyes adatai védelméhez való jogai érvényesíthetősége érdekében folyamatosan éljen. 

  1. 5.             Adatkezelő által végzett adatfeldolgozás

Adatkezelő számos ügyfele részére ún. bér bérszámfejtést végez adatfeldolgozóként, amely során az adott ügyféllel kötött megállapodások biztosítják a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést és a lehető legmagasabb adatvédelmi és adatbiztonsági szintet. Kérjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, illetve kéréseiket elsősorban az adott adatkezelőnek tegyék fel a gyorsabb ügymenet érdekében, mivel mi kizárólag az adott ügyfelünkkel történő előzetes egyeztetést követően tudunk válaszolni az ilyen megkeresésekre.

  1. 6.             Cookie-k (Sütik)

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő, illetve a www.jobconcept.huhonlap nem alkalmaz cookie-kat (sütiket) az Ön számítógépén.

  1. 7.             Adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozói a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)    fizikai és műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani

d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

A Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a)    az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b)    az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c)    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 

  1. 8.             Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Önnek tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz van joga az adatkezelés kapcsán az alábbiak szerint.

8.1          Tájékoztatás

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatokat Öntől gyűjtik, akkor az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a)    az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei; 

b)    az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (ha van ilyen)

c)    a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)    a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

e)    adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

f)     adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya. 

g)    a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 

h)    az Ön jogairól, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

i)     a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

j)     a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

k)    arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

l)     automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (ha van ilyen).

8.2          Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a)    az adatkezelés céljai; 

b)    az érintett személyes adatok kategóriái; 

c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e)    az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f)     a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g)    amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

h)    az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

8.3          A helyesbítéshez való jog 

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

8.4          A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b)    Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (amennyiben ez a jogalap), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c)    Ön tiltakozik az adatkezelése ellen 

d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e)    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f)     a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.5          Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a)    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b)    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c)    a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d)    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltatójogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

8.6          Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a)    az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 

b)    az adatkezelés automatizált módon történik.

8.7          A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján (“közhatalmi jogosítvány gyakorlása”, illetve “jogos érdek”)alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8          Ön a fenti érintetti jogokat a következőppen gyakorolhatja:

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Levelezési cím (adatkezelés helye): 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/b.

E-mail cím: [email protected]

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Amennyiben Ön adatkezeléshez korábban hozzájárult, azt bármikor az Adatkezelő részére küldött levélben (Levelezési cím (adatkezelés helye): 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 14/b.), vagy emailben (E-mail cím: [email protected]) visszavonhatja, annak módosítását kérheti.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5., [email protected]) fordulhat, továbbá a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

Kapcsolat